GEOLA, s.r.o. - Geodetická kancelária - Služby

Ponúkame kompletný geodetický servis pre nasledovné oblasti:

Kataster nehnuteľností 

 • geometrické plány na:
  • oddelenie pozemkov
  • zameranie stavieb k zápisu do katastra nehnuteľností (kolaudácia, nezamerané staršie stavby ...)
  • vecné bremená (právo prechodu, právo uloženia inžinierskych sietí...)
  • majetkovo-právne usporiadania
 • vytýčenie hraníc pozemkov
 • konzultácie

Inžinierska geodézia 

 • podklady pre projektovanie stavieb
  • vyhotovenie mapy veľkého merítka v digitálnej (CAD systém) a analógovej forme
  • zákres inžinierskych sietí do mapových podkladov
 • fotogrametria
 • geodetická dokumentácia skutočného vyhotovenia stavieb
 • porealizačné geodetické zameranie inžinierskych sietí
 • vytyčovanie stavieb a kontrolné merania
 • pozdĺžne a priečne profily
 • výpočet kubatúr