GEOLA s.r.o. - Geodetická kancelária - Služby

Ponúkame kompletný geodetický servis pre nasledovné oblasti:

Kataster nehnuteľností 

 • geometrické plány na:
  • oddelenie pozemkov
   (príklad - PDF, 83kB)
  • zameranie stavieb k zápisu do katastra nehnuteľností (kolaudácia, nezamerané staršie stavby ...)
   (príklad - PDF, 83kB)
  • vecné bremená (právo prechodu, právo uloženia inžinierskych sietí...)
   (príklad - PDF, 277kB)
  • majetkovo-právne usporiadania
   (príklad - PDF, 345kB)
 • vytýčenie hraníc pozemkov
  (príklad - PDF, 138kB)
 • konzultácie

Inžinierska geodézia 

 • podklady pre projektovanie stavieb
  • vyhotovenie mapy veľkého merítka v digitálnej (CAD systém) a analógovej forme
   (príklad - PDF, 593kB)
  • zákres inžinierskych sietí do mapových podkladov
 • geodetická dokumentácia skutočného vyhotovenia stavieb
  (príklad - PDF, 94kB)
 • porealizačné geodetické zameranie inžinierskych sietí
  (príklad - PDF, 122kB)
 • vytyčovanie stavieb a kontrolné merania
  (príklad - PDF, 169kB)
 • pozdĺžne a priečne profily
  (príklad - PDF, 53kB)
 • výpočet kubatúr